ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี
          ทางโรงเรียน ได้รับอุปการะจากมัสยิด ๒ แห่งด้วยกัน คือ มัสยิดร่วมจิตอิสลาม (ปัจจุบัน คือ มัสยิดอัลฮูดา)  และมัสยิดสุขเจริญสวัสดิ์ (ปัจจุบันได้รวมกับมัสยิดอัลฮูดา) ทำการสอนศาสนา และหนังสือไทย(ภาคสามัญ)
          ในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ และในปีเดียวกันทั้งสองมัสยิดได้เรียกร้องให้รัฐบาลรับรองจนประสบความสำเร็จ โดยได้รับการสนับสนุนของขุนพินิจนรภัย  ซึ่งเป็นนายอำเภอในตอนนั้น
          ในปี ๒๔๗๙ ผู้จัดการทั้งสองฝ่ายชี้แจงต่อนายอำเภอ ถึงการขาดแคลนเงินเดือนครู จึงไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงเรียกประชุมทั้งสองฝ่ายพร้อมด้วยราษฎรเพื่อให้รวมเป็นแห่งเดียวกัน เพื่อประหยัดงบประมาณโดยมี นางแย้ม หวังประโยชน์ อุทิศที่ดินให้ ๓ ไร่๖๐ตารางวา
          ในปี ๒๔๘๐ดำเนินการสร้างเสร็จ ขุนพินิจนรภัย ได้เปิดโรงเรียนในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๔๘๐ และตั้งชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนร่วมจิตเจริญสวัสดิ์ ”
          ต่อมาอาคารเรียนชำรุดทรุดโทรมมาก  นายฮูเซ็น รื่นสุข กับราษฎร ได้ขอย้ายอาคารเรียนมาปลูกใหม่ที่ของมัสยิดสุขเจริญสวัสดิ์ ซึ่งนายยา  ประดับญาติ ได้มอบที่ดินจำนวน ๕ ไร่ ๕๐ ตารางวาโดยใช้วัสดุเก่า และวัสดุใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี ”
          ในปี ๒๕๐๔ นายฮีม ประดับญาติ ได้มอบที่ดินเพิ่มอีกจำนวน ๒ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด ๘ ไร่
          ต่อมาในปี๒๕๑๑ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ชั้นบน ๑ ห้อง ชั้นล่าง ๑ ห้อง และในในปี ๒๕๑๖ ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงเป็นชั้นบน ๒ ห้องชั้นล่าง ๒ ห้อง
          ในปี ๒๕๒๐ ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเต็มรูปแบบมีบันไดขึ้นลง ๒ ด้าน จำนวน ๒๐ ห้องเรียน ชั้นบน ๑๐ ห้องเรียน ชั้นล่าง ๑๐ ห้องเรียน
          ในปี ๒๕๒๒  ได้รื้อย้ายอาคารเรียน ซึ้งเป็นอาคารไม้ มาสร้างเป็นอาคารเอนกประสงค์ กว้าง ๗ เมตร ยาว๑๗.๕ เมตร เป็นพื้นไม้ ด้านตะวันตกยกสูงเป็นเวที
          ต่อมา ในวันที่ ๒๓ มีนาคม  ๒๕๓๑ อาคารเรียนจำนวน ๒๐ห้อง ได้เกิดเพลิงไหม้อาคารเรียนหมด และในปีเดียวกันได้รับงบประมาณอาคารเรียน ๒ชั้น  ชั้นบน ๖ ห้อง ชั้นล่าง ๖ ห้อง  สร้างขึ้นในที่เดิม มีบันไดขึ้นลง  ๒  ด้าน  สิ้นงบประมาณ ๑,๙๙๖,๘๐๐ บาท
          ในปี ๒๕๓๔ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสวม จำนวน ๔ ที่ และต่อมามีผู้บริจาคต่อเติมห้องน้ำ อีก ๑ ที่
          ต่อมา ปี  ๒๕๓๕  หลังคาอาคารเรียนซึ่งเป็นสังกะสีชำรุด นางสาวสมพิส สวัสดี อาจารย์ใหญ่ได้ขอความร่วมมือราษฎร เปลี่ยนหลังเป็นกระเบื้อง สิ้นงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท  
          ในปี ๒๕๓๖ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคีเป็นโรงเรียนในโครงการ “ด้วยรัก และห่วงใย” ลำดับที่ ๑๒๓  เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนและประชาชนใน วัน พุธ ที่ ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๓๖
          ในปี ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณในการก่องสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๓/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ต่อมาได้มีการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ มาโดยตลอด
          ในปี ๒๕๕๒ ได้จัดงาน“คืนสู้เหย้าชาวรวมราษฎร์” ขึ้น เพื่อระดมทุนในการก่อสร้างอาคารละหมาด และทำการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๔
          ในปี ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน “อบจ.ปทุมธานี เฉลิมพระเกียรติ” จำนวน ๑ อาคารเรียน ใต้ถุนโล่ง  ๓ ชั้น ๖ ห้องเรียน
          ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณอาคารเรียน ๒ ชั้น ชั้นบน ๓ ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง มีบันไดขึ้นลง  ๒  ด้าน  และในปีเดียวกัน ได้รับงบประมาณก่อสร้างโดมคลุมสนามกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร งบประมาณ ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท
 
          ปัจจุบัน  โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี ตั้งอยู่เลขที่  ๗๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา    จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต ๒ เปิดทำการสอนตั้งแต่ อนุบาล ๒ –ประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ ๓๖  นางกมลลักษณ์  สาเหล้
รายนาม ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียน