กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายไชยวัฒนันท์ แก้วฝ่ายนอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1