กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจารุวรรณ วงค์แก้ว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววิไลวรรณ ผลไม้
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2