กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสมร ประดับญาติ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสัญญา พรมรักษา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุภาภรณ์ คงสระ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววิภาดา เพชรอินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2