กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอัมพร พลสิทธิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี