คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัย ประดับญาติ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา