คณะผู้บริหาร

นางกมลลักษณ์ สาเหล้
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจิตพทัย รุณกระโทก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา